Lawyers World 2014

Lawyers World - המגזין הבריטי העוסק בתחום המשפט המסחרי בחר בפירמה כאחת הבולטות בישראל בתחום שוק ההון לשנת 2014, ואף ציין את הפרקטיקה הנרחבת של הפירמה: