LEADING LAWYER 2014

 המגזין הכלכלי הבינלאומי ICFM דירג את עורכי הדין של הפירמה במסגרת המגזין  500 LEADING LAWYER ה כ- " one of the ICFM 2014 top 500 LEADING LAWYERS in the world"